Leiderdorps Weekblad

16 september 2020

Leiderdorps Weekblad 16 september 2020


>Inzameling luiers start begin 2021

Politiek n Leiderdorp gaat toch een aparte inzameling voor luiers opzetten. De voorbereidingen zijn gestart, de gescheiden inzameling van vieze luiers moet in januari 2021 starten.

Dat blijkt uit de antwoorden van het college van burgemeester en wethouders op vragen van GroenLinks fractievoorzitter Bob Vastenhoud. Verrassend, want Vastenhoud was juist in de pen geklommen omdat het college op 19 juni meldde dat er voorlopig geen luierinzamelingssysteem zou komen. Lees verder op P3

SERIE n Van het gas af, aflevering 13

Fijn om iets terug te kunnen doen

Feijs van Dam overhandigt de toernooiopbrengst aan een vertegenwoordiger van KiKa. | Foto: J.P. Kranenburg Foto: J.P.Kranenburg

€ 4.000 voor KiKa dankzij OldStars RCL

Degelijk Alecto pakt punt
tegen Push

Altijd
gezellig aan de Brandwacht

Vieze luiers toch apart

VERVOLG VAN VOORPAGINA


De voltallige gemeenteraad riep het college in december 2019 op om een lokaal luierinzamelingssysteem op te zetten zodra er verwerkingscapaciteit voor de Leiderdorpse luiers was bij recyclingsinstallaties. In haar brief van 19 juni schreef het college dat die verwerkingscapaciteit er nog niet is en dat bovendien de 27.500 euro per jaar die een inzamelingsysteem kost, te duur zou zijn in deze zware economische tijden. Kortom: het college was nog niet van plan om een luierinzameling op te starten.

Vastenhoud vond dat B en W niet zomaar een unaniem verzoek van de raad naast zich neer konden leggen en kwam eind augustus met kritische vragen. Ook werd de kwestie geagendeerd voor het Politiek Forum van 14 september.

Maar uiteindelijk hoefde dit punt maandagavond nauwelijks besproken te worden. Want, zo bleek uit de antwoorden op de vragen van de GroenLinks voorman, de gewenste luierinzameling gaat er nu toch komen. Deze maand werd bekend dat de luierrecyclinginstallatie in Nijmegen vanaf januari de Leiderdorpse luiers kan verwerken. Het is de bedoeling dat tegen die tijd een luierinzamelingssysteem in de gemeente op poten staat.


Naar verwachting kan in Leiderdorp jaarlijks 16.000 kilo aan vieze luiers worden ingezameld. Het zou betekenen dat de gemiddelde hoeveelheid restafval per Leiderdorper, nu nog ruim 200 kilo per jaar, met zo'n 10 procent vermindert. Dat is ook hard nodig, want het streven was dat eind dit jaar niet meer dan 100 kilo restafval per inwoner in de grijze bak zou verdwijnen.

Altijd gezellig aan jarige Brandwacht

Directeur-bestuurder Chrétien Mommers van Rijnhart Wonen feliciteert zijn huurders met het 20-jarig jubileum van de Brandwacht. | Foto: J.P. Kranenburg Foto: J.P.Kranenburg

mijlpaal n Twintig jaar geleden werden de seniorenappartementen van woningcorporatie Rijnhart Wonen aan de Brandwacht in de Leiderdorpse wijk Leyhof opgeleverd en namen de eerste huurders hun intrek. Die mijlpaal werd woensdagmiddag 9 september gevierd met een gezellig samenzijn in de binnentuin, compleet met met koffie, gebak, hapjes en drankjes.

Directeur-bestuurder Chrétien Mommers van Rijnhart Wonen en burgemeester Laila Driessen openden de middag waarop vrijwel alle bewoners aanwezig waren. Opvallend veel van de 55-plussers die in 2000 in het toen gloednieuwe appartementencomplex trokken, wonen er nog steeds. Vandaar dat verreweg de meeste bewoners nu 75-plus zijn. En ze willen er nooit meer weg. “Het is hier gewoon fijn, altijd gezellig”, zo verklaart een bewoonster van het eerste uur.

Burgemeester Driessen prees de bewoners onder aanvoering van Nelie Gordijn die de middag hadden georganiseerd. “Vrijwilligers als u, die het leuk maken voor anderen, zijn belangrijk voor Leiderdorp.” Mommers had nog een cadeautje voor alle bewoners: Rijnhart Wonen schenkt nog twee mooie plantenbakken om de binnentuin mee op te fleuren.

>

Verzet Wereldhave tegen dierenwinkel op Baanderij

VERVOLG VAN VOORPAGINA

Winkelhof eigenaar Wereldhave had de rechtszaak bij de Haagse Rechtbank aangespannen omdat een grote dierenwinkel op slechts een kilometer afstand, het winkelcentrum minder aantrekkelijk zou maken voor vestiging van een soortgelijke winkel. Wereldhave had in 2017 ook al bij de regionale commissie bezwaarschriften geprotesteerd tegen het verlenen van de vergunning. Die commissie van onafhankelijke juristen stelden Wereldhave in het gelijk, maar B en W legden dat advies naast zich neer. Volgens de gemeente Leiderdorp is Wereldhave geen belanghebbende in de zaak; de afstand tussen de Baanderij en Winkelhof is groot genoeg om geen last van elkaar te hebben, is de redenering. Maar daar is de rechtbank het niet mee eens. De rechter acht het heel goed mogelijk dat Jumper leidt tot een verschraling van het winkelaanbod in Winkelhof. Ook werd het de gemeente aangerekend dat nooit inhoudelijk is ingegaan op de bezwaren van Wereldhave.

De Haagse Rechtbank heeft afgelopen voorjaar het collegebesluit om de omgevingsvergunning toe te kennen vernietigd en bepaald dat de gemeente binnen acht weken (na 17 april) een nieuw besluit moest nemen. Dat is gebeurd op 28 juli - dus ruim een maand te laat - en daarbij is de omgevingsvergunning alsnog geweigerd.

Wanneer het hoger beroep dient, is nog niet bekend.

Coronaherdenking in Dorpskerk Leiderdorp

Bijeenkomst n Covid-19 was en is voor ieder ingrijpend, maar zeker voor mensen die te maken hadden met het overlijden van een naaste. Bij velen van hen is de behoefte aanwezig om terug te kijken op deze moeilijke periode. Daarom organiseren de Protestantse Kerk Leiderdorp en Arum Uitvaartzorg op zondagmiddag 20 september een bijeenkomst in de Dorpskerk aan de Hoofdstraat 19 in Leiderdorp.

Tijdens de bijeenkomst worden woorden van meeleven, herinneringen, troost en bemoediging worden op verschillende manieren geuit. Aan het programma werken mee Hester Smits (predikant), Matthias Konijnenberg (orgel/piano), Peter van Veen (piano), Mariëtte Burm (lier) en Emma Brown (zangeres).

De bijeenkomst zal geheel verlopen volgens de coronaregels waardoor er maar een beperkt aantal plaatsen is. Wie erbij wil zijn, moet zich aanmelden via e-mailsamendelen@arumuitvaartzorg.nl of telefonisch 071 572 00 76. De aanmelding moet uiterlijk vrijdag 18 september om 12.00 uur binnen zijn bij de organisatoren.


Foto

Op enkele momenten in het programma kan, onder passende muzikale klanken, een presentatie getoond worden ter herinnering aan de overledenen. Het is daarom mogelijk om bij de aanmelding een foto van een dierbare te voegen. Het insturen van een foto betekent dat de inzender toestemming geeft om deze op te nemen in de presentatie.

>Compliment voor huisvesting statushouders

taakstelling n In de eerste helft van 2020 heeft Leiderdorp veertien asielzoekers met een verblijfsvergunning gehuisvest. Daarmee heeft de gemeente niet alleen haar taakstelling gerealiseerd maar zelfs voor één statushouder extra woonruimte geregeld. Het leverde Leiderdorp een compliment op van de provincie Zuid-Holland.

Begin januari zag het er nog heel anders uit. Leiderdorp had toen een achterstand; er waren in het tweede half jaar van 2019 vier statushouders minder aan onderdak geholpen dan de taakstelling voorschreef. Voor de eerste helft van 2020 kwam daar een nieuwe taakstelling van negen bij. Een flinke opgave maar het is gelukt.

Het Rijk heeft bepaald dat Leiderdorp in de tweede helft van 2020 woningen moet vinden voor tien statushouders. De ‘voorsprong’ die de gemeente heeft opgebouwd, gaat daar van af, waardoor er negen overblijven. Vijf daarvan moeten voor 1 oktober onderdak hebben.


Lange wachttijden

De meeste gemeenten doen het een stuk slechter dan Leiderdorp als het gaat om het regelen van woningen voor statushouders. Het gevolg is dat duizenden statushouders veel te lang in asielzoekerscentra moeten blijven waardoor die nog ernstiger overbelast raken dan ze al zijn.


Waarschuwing

De verwachting is dat het aantal vluchtelingen met een verblijfsvergunning volgend jaar flink zal toenemen. Door het inzetten van een Taskforce moet dan de achterstand die de Immigratie- en Naturalisatiedienst ND nu heeft bij het beoordelen van asielaanvragen wordt ingelopen. Dat zal leiden tot een stijging van het aantal statushouders dat aan een woning geholpen moet worden. De provincie waarschuwt dat de taakstelling voor de eerste helft van 2021 waarschijnlijk veel hoger zal zijn dan die voor de tweede helft van 2020.

7 / 18

10 / 18

In 2050 moeten alle woningen in Nederland van het gas af zijn. Dat is een van de doelstellingen in het Nederlandse Klimaatakkoord. Bij nieuwbouw wordt in principe al geen gasaansluiting meer aangelegd maar de grote uitdaging is natuurlijk de omschakeling van bestaande woningen naar aardgasvrij.

De Oranjewijk en het Doeskwartier-West in Leiderdorp moeten op de schop in verband met de vervanging van de riolering en de gasleidingen. In combinatie met de plannen voor de Warmterotonde, een pijplijnnetwerk dat restwarmte uit het Rotterdamse havengebied via Leiderdorp naar Leiden moet gaan transporteren, gaf dat de aanzet om na te gaan denken over een alternatieve warmtevoorziening in de wijk. In 2018 is de gemeente gestart met een project om samen met de bewoners te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om de stap naar een aardgasloze wijk in de komende jaren daadwerkelijk te zetten. Is er genoeg draagvlak voor de overstap naar een alternatieve warmtebron? Wat zijn die alternatieven, wat hebben die voor aanpassingen nodig in en buiten de huizen en wie gaat dat betalen?

In de serie 'Van het gas af' volgen het Leiderdorps Weekblad en Unity.NU via een reeks krantenrubrieken en minidocumentaires hoe de Oranjewijk op weg gaat naar een gasvrije toekomst. In deze dertiende aflevering maken we een uitstapje naar Zoeterwoude, waar momenteel wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn om de wijk Rijndijk gasvrij te maken.

Daarnaast legt Esmeralde van Vliet van netbeheerder Liander uit waarom de gasleidingen in het Leiderdorpse projectgebied hoe dan ook hun langste tijd gehad hebben en geeft ze inzicht in de rol van Liander bij de warmtetransitie.

De bij deze aflevering behorende minidocumentaire van Unity.NU wordt uitgezonden op zaterdag 19 september om 18.00 uur op televisie via kanaal 40 (Ziggo) of 1412 (KPN, Tele2, XS4ALL) en wordt herhaald tot maandag 21 september 18.00 uur. De minidocu is ook te zien via de website www.unity.nu.


De serie 'Van het gas af' wordt mede mogelijk gemaakt door een subsidie van het Leids Mediafonds. Teksten en eindredactie: Corrie van der Laan, foto's: Johan Kranenburg, minidocumentaire: Marc Wonnink.

VERVOLG VAN P10

Twee straten in Rijndijk: links de Hoge Rijndijk met aan de horizon de karakteristieke Goede Herderkerk, rechts typische na-oorlogse rijtjeswoningen in de Nassaustraat. Foto: J.P.Kranenburg


Want mensen worden zich meer bewust van hun energieverbruik en de besparingsmogelijkheden. We zijn nog lang niet zover dat we inzicht hebben in een kostenplaatje voor Rijndijk. Maar het is wel duidelijk dat we goed moeten kijken naar de verschillende subsidiemogelijkheden en dat we ondersteuning nodig hebben van de rijksoverheid.”

Typische na-oorlogse rijtjeswoningen in de Nassaustraat in Rijndijk. Foto: J.P.Kranenburg
Esmeralde van Vliet aan het Frederik Hendrikplantsoen in de Oranjewijk. Foto: J.P.Kranenburg
In de Leiderdorpse Vogelwijk is Liander enkele maanden geleden gestart met het vervangen van de oude gietijzeren gasleidingen voor de moderne kunststoffen variant. Foto: J.P.Kranenburg


Subsidie

Een eerste subsidie heeft Zoeterwoude overigens al binnengehaald. Samen met acht andere gemeenten in Zuid-Holland is begin dit jaar bij de Europese Investeringsbank de zogeheten Elena-subsidie aangevraagd. Deze is bedoeld om onderzoek te doen naar het gasvrij maken van wijken. Van het totale subsidiebedrag van 3 miljoen euro kreeg Zoeterwoude 3 ton. Voorwaarde bij deze subsidie is dat binnen drie jaar het twintigvoudige van het subsidiebedrag aan investeringen wordt gedaan om het warmtetransitieproject daadwerkelijk uit te voeren. Een flinke stok achter de deur om vaart te maken, zou je denken. Maar de gemeente Zoeterwoude is niet van plan zich te laten opjagen, benadrukt Ibrahimi. “De werkgroep is nu leidend. Als we er binnen die termijn nog niet aan toe zijn om in de wijk aan de slag te gaan, doen we dat gewoon niet. En ja, dan zullen we het geld moeten terugbetalen.”


Op z’n Zoeterwouds

Voor haar Van Gas Los-project heeft Zoeterwoude een beetje kunnen spieken bij het Leiderdorpse Oranjewijkproject, dat immers een jaar of twee vòòr loopt. Een overeenkomst tussen beide projecten is de participatie van bewoners via een werkgroep. En waar Leiderdorp regelmatig de ‘Leiderdorp gaat GOED’-krant uitbrengt, verspreidt Zoeterwoude viermaal per jaar de ’Zoeterwoude gaat GOED’-krant. “Om de mensen die niet in de werkgroep zitten geïnformeerd te houden over keuzes en voortgang”, licht Ibrahimi toe.

De bewonersparticipatie gaat wel echt ‘op z’n Zoeterwouds’ vindt Ibrahimi. “De inwoners staan bij ons centraal en zijn aan zet. Het is hun wijk, het zijn hun woningen. En als ze straks aan ons meegeven'De inwoners staan bij ons centraal en zijn aan zet. Het is hun wijk, het zijn hun woningen'

dat ze helemaal niet staan te wachten op verduurzaming van hun wijk, kan het zomaar zijn dat we het hele project in de vrieskist zetten.” Zo’n uitkomst zou Ibrahimi wel betreuren. “We moeten niet vergeten dat er nu bepaalde kansen zijn waarop we kunnen meeliften. Ik noemde eerder al de Warmterotonde. Als we dat nu laten schieten, betekent het misschien dat we in een later stadium niet meer kunnen aansluiten. En dat kan betekenen dat de warmtetransitie veel duurder uitpakt voor de inwoners van Rijndijk.”

In 2050 gaat hoe dan ook de gaskraan dicht, benadrukt hij nog maar eens. “Wat we nu willen doen, is de kansen grijpen die er zijn om de overstap naar gasvrij voor de Rijndijkers zo betaalbaar mogelijk te maken.“

Droom komt uit voor Sunaina Chaigneau

Op de blauwe kicks heeft Sunaina Chaigneau nu de focus op de bal. Maar daar komt binnenkort ook de intensieve studie Marine Sciences bij. Foto: Gert Jan van Heyningen

n Leiderdorpse rookie verruilt RCL voor ASA Miami Florida

overstap n Voetbal, studie en een stuk idealisme zijn de drijfveren voor Sunaina Chaigneau. Het oude vertrouwde Leiderdorp wordt verlaten en Florida lonkt aan de andere kant van de oceaan. Maar liefst drie universiteiten waren in de race om de sportieve, levenslustige en getalenteerde 18-jarige RCL speelster binnen de collegegebouwen en op het voetbalveld te krijgen. Het werd uiteindelijk ASA Miami.

Tekst en foto: Gert Jan van Heyningen

Vanaf de jeugd voetbalde Sunaina met veel plezier bij de plaatselijke Racing en stroomde door naar de selectie. En nu waagt ze de stap naar de States, waar ze hoopt op den duur voetbal op het allerhoogste niveau te gaan spelen. “Eerst ga ik nog voetballen in de NJCAA Junior College divisie. Maar als het allemaal goed gaat en ik gevrijwaard blijf van blessures, is de mogelijkheid aanwezig door te stromen naar de tweede of eerste divisie van de universiteitscompetitie", aldus de enthousiaste Sunaina die komende zondag vertrekt. De komst bij de club werd op de site al aangekondigd.

De jeugdige student en sportvrouw wordt straks in Amerika goed in de gaten gehouden door de daar wonende familie. Maar hier was het nog even spannend omdat het visum door ‘het andere normaal’ langer op zich liet wachten.


Eco-systemen

Dat Sunaina uiteindelijk heeft gekozen voor ASA Miami Florida is niet alleen om dat ze er vrouwenvoetbal op niveau kan spelen met met een meer dan gedegen intensieve begeleiding. Ze kan daar ook Marine Sciences studeren, iets waar ze haar ziel en zaligheid in gaat leggen. Alles voor behoud van de natuur en dan met name het leven in de zeeën en oceanen. Het vraagstuk milieu en koraalriffen met de daarbij behorende eco-systemen trekt enorm. “Mijn doel is om het onderwaterleven te verbeteren. Misschien een utopie, maar als je niets doet gebeurt er ook niets. Gekweekt babykoraal kan nu al worden aangebracht en de natuurlijke balans moet dringend worden hersteld”, aldus de getalenteerde jongedame met lef.

Eigenzinnig als ze is weet Sunaina precies wat ze wil bereiken in haar leven. Tijdfases plannen met studie en sport in de States. Haar droom, die vanaf haar jonge kinderjaren al speelde, kan nu worden gerealiseerd en daar is ze zielsblij mee. Aan haar wilskracht en motivatie zal het niet liggen!

>Studiedag, workshops en cursussen

volksuniversiteit n De Volksuniversiteit Leiderdorp heeft de komende weken een gevarieerd programma. Hieronder een greep uit het aanbod.

Studiedag The Universe revisited - Spectaculaire foto’s en fascinerende video’s brengen de laatste ontwikkelingen in onze kennis van het heelal in beeld. Niet alleen ver weg, maar ook dichtbij: ook ons zonnestelsel en de ruimtevaart krijgen de nodige aandacht. De studiedag is op zaterdag 19 september van 10.00 tot 16.00 uur. Inschrijven is nog mogelijk.


Workshop Stijladvies - Niet op 25 september, maar op 18 september van 12.30 tot 16.00 uur biedt de LVU een leuke workshop ‘Stijladvies’, waarin u leert welke kleding en accessoires het beste bij uw figuur en persoonlijkheid passen. De docente werkt met een kleine groep, zodat iedereen royaal aandacht krijgt.


Cursus Cambridge First Certificate - Het Cambridge First Certificate is een internationaal hooggewaardeerd diploma op B2-niveau dat u verkrijgt na succes op het officiële examen, dat door de British Council wordt georganiseerd. U kunt zich hierop bij de LVU voorbereiden in een cursus van 30 lessen. Daar moet serieus worden aangepakt, met 6 uur huiswerk in de week. De eerste les is op donderdag 24 september, 19.15 – 21.15 uur.


Cursus Fotobewerking met GIMP - In deze korte cursus leert u kleuren aanpassen, foto’s lichter en donkerder maken, retoucheren en werken met lagen en masken. U werkt met het gratis open source programma GIMP. U krijgt gratis ‘The Ultimate GIMP 2.0 Guide’. U kunt werken op uw eigen laptop, maar als dat lastig is, zorgt de docent voor een laptop en u zelf voor een usb-stick. De eerste van drie lessen start op woensdag 30 september, 19.30 – 21.30 uur.


Cursussen Schilderen en tekenen - Deze week zijn de cursussen ‘Aquarelleren’ (maandagochtend, 9.30 tot 12.00 uur) en ‘Tekenen en schilderen’ (dinsdagochtend 10.00 tot 12.30 uur) weer begonnen. Er zijn nog enkele plaatsen vrij, belangstellenden kunnen dus nog instappen.


Informatie en aanmelding: www.volksuniversiteitleiderdorp.nl, e-mail info@volksuniversiteitleiderdorp.nl, tel. (071) 5411732 of op het LVU-bureau, Splinterlaan 156, 2352 SM Leiderdorp.

BEPPEN BIJ EEN BAKKIE

Thuis in…

"Ik ben niet zo’n voorstander van die borden langs de weg met reclames voor het een en ander. En u?" vroeg de man met wie ik op groen wachtte om over te steken.

Wat bedoelde hij? Het was tamelijk vroeg, dan ben ik nog niet zo scherp. "Borden die aankondigen dat het circus komt of een boekenmarkt wordt gehouden", maakte hij duidelijk. Ik hield het eerst op “nou, nou”, liet zijn uitleg indalen en zei toen: "Er zijn mensen die het horizonvervuiling noemen, maar wanneer we met die borden attent gemaakt worden op collecties voor goede doelen, kan ik er wel mee leven." Hij liep met mij op, maakte nog een grapje dat je 'engelengeduld' nodig hebt wanneer je de Engelendaal wilt oversteken, en wees naar het prachtige groen van deze doorgaande weg en merkte op: "Dan zie je links en rechts borden met drie woorden: Thuis in Leiderdorp. Enig idee wat daarmee wordt bedoeld?" Geen idee, moest ik bekennen. "Voelt u zich thuis in Leiderdorp?" ging hij verder. Hier kon ik klip en klaar “ja” op antwoorden. Thuis in Leiderdorp is een door iemand van een politieke partij bedachte kreet, enthousiast ontvangen en omarmd, kort en krachtig, een vondst. "Zijn de andere politieke partijen dan niet thuis in Leiderdorp?" vroeg hij verder. Daar kon ik diplomatiek op antwoorden: "Dat zult u aan de andere politieke partijen moeten vragen", en vervolgde: "Thuis in Leiderdorp zegt mij niets en anderen misschien nog minder. Volgend jaar staat het vol met die borden. Verkiezingen." Hoogtijdagen voor tekstbedenkers. De man zag het al voor zich: "Meer woningen. Hogere lonen. Eén Europa. En de nodige beloftes, die in compromissen verloren gaan."

Onze wegen scheidden zich. Hij stapte bij Holle Bolle Gijs naar binnen, koffietijd, en ik ging een krantje halen. Op de drempel riep hij nog: "Wedden dat diezelfde politieke partij die nu met andere partijen 50 weeskinderen en 50 van de armzaligste mensen inruilt voor 100 andere kansarmen, en naar hier laat komen, op de plakkaten 'Thuis in Nederland' zal kalken?"

Het zou me niet verbazen. Politiek? Een weinig fris vak.

>Geen Leiden Marathon 2020

Afgelast n De Leiden Marathon krijgt geen vergunning voor de 30e editie die gepland stond voor 21 en 22 november.

De Leiden Marathon was al een half jaar uitgesteld. De organisatie had aangepaste plannen ingediend voor een ‘wintereditie’ in sterk versoberde vorm en met inachtneming van de geldende richtlijnen. Maar het gemeentebestuur vindt het toch te risicovol om het sportevenement door te laten gaan. Onder meer omdat het aantal coronabesmettingen in Leiden en de Randstad weer sterk toeneemt. Het plan is nu om de lustrumeditie van de Leiden Marathon te organiseren op 8 en 9 mei 2021. In dat geval wordt ook de Marathon Vlam uit Griekenland naar Leiden gebracht, zoals eerder dit jaar de bedoeling was.


LEZERS SCHRIJVEN

De redactie ziet uw brieven met interesse tegemoet, maar behoudt zich het recht voor brieven taalkundig aan te passen, in te korten of niet te plaatsen. Brieven mogen maximaal 250 woorden bevatten. Ingezonden brieven worden alleen geplaatst met naam en adres. Plaatsing van een brief houdt geen instemming van de redactie met inhoud of strekking in.


Protest tegen sluiting Jumper

De diersuper Jumper is bij veel dierenvrienden bekend.Je wordt geholpen door vriendelijk en ter zake kundig personeel. Een hond, kat, papegaai, of een ander huisdier het maakt niet uit.

Door het schandelijk geblunder van de gemeente moet de Leiderdorpse vestiging straks sluiten. Ik roep alle dierenvrienden daarom op om bij de gemeente te protesteren.


J.R.Gorlee, Leiderdorp


>Gratis workshops bij WOOON

Verjaardagmarkt n Woonboulevard WOOON organiseert op zaterdag 19 september een markt. Tussen 10.00 en 17.00 uur kunnen bezoekers terecht voor leuke koopjes, workshops en een interactief optreden van Clown Noni.

Voor de gratis workshops 'bloemstukje maken' en 'Knuffelbeer decoreren' is nog plek. De bloemstukjes worden gemaakt om 11.00, 13.00 en 15.00 uur. Het decoreren van de knuffelbeer kan om 10.30 uur. Aanmelden voor één van de gratis workshops kan via www.wooon-leiderdorp.nl, of tijdens kantooruren via (071) 5425160 (optie 3).

Op de verjaardagsmarkt zijn verder diverse kramen te vinden, zo is er een aanbod van onder andere kinderkleding, tupperware en cadeau & verzamelartikelen. Om 13.30 uur is er een interactieve kindershow van Clown Noni. Noni treedt een uur lang op.

De WOOON verjaarsdagmarkt vindt plaats op zaterdag 19 september tussen 10.00 en 17.00 uur. De organisatie houdt rekening met coronamaatregelen.

>A4 nog twee weekenden dicht

afsluitingen n Net als afgelopen weekend is de A4 van vrijdagavond 18 september 21.00 uur tot maandagochtend 21 september 5.00 uur in de richting Den Haag afgesloten tussen de N11 en het Prins Clausplein. In de richting Amsterdam blijven twee rijbanen beschikbaar. Hou rekening met maximaal een uur extra reistijd.

De afsluiting wordt herhaald van vrijdag 9 oktober 21.00 uur tot maandag 12 oktober 5.00 uur.

De afsluitingen zijn nodig vanwege de aanleg van een nieuwe duiker ter hoogte van Leidschendam. Ook wordt gewerkt aan het verleggen aan de A4.

Tijdens de werkzaamheden wordt het verkeer richting Den Haag omgeleid via de A44. Het verkeer richting Amsterdam wordt via de A12 en de A2 gestuurd. Lokaal verkeer wordt omgeleid via de N11 en de A44.


Degelijk spelend Alecto pakt punt tegen Push

Karlijn Koster, Tessa de Leeuw en Isabel Elias van Alecto zetten een Push aanvalster klem. | Foto: J.P. Kranenburg Foto: J.P.Kranenburg

hockey n De vrouwen van Alecto troffen in de eerste thuiswedstrijd na een half jaar gedwongen pauze een geduchte tegenstander: Push uit Breda, een team dat al jaren aast op promotie. Toch zag het er lang naar uit dat de Leiderdorpse hockeysters zouden winnen. Alecto nam in het eerste kwart een 1-0 voorsprong en hield die lang vast. Pas 2 minuten voor tijd kwam Push langzij. Eindstand: 1-1.

Alecto was in een ‘winning mood’. Vorige week pakte het team de eerste overwinning van het seizoen en afgelopen donderdag lukte het een ronde verder te komen in de Gold Cup. Met de nieuwe coach Tim Broenink en assistent Kevin Koster zijn de dames goed aan het seizoen begonnen.

In het eerste kwart van de wedstrijd scoorde Alecto dan ook de eerste goal. Uit een strafcorner werd er door Tessa de Leeuw op de goal geslagen, waarna Carlijn Croon de bal achter de keepster van Push tippte. De voorsprong ging eigenlijk tegen de verhoudingen in, aangezien Push hiervoor de meeste kansen had gecreëerd.

Na de 1-0 hield Push de gastvrouwen onder druk. Maar Alecto keepster Annick Weterings was scherp en hield haar goal schoon. Daarbij kreeg ze alle hulp van de verdediging. Jane Kemp voorkwam een tegendoelpunt door de bal van de lijn te duiken.

Alecto bleef goed en rustig spelen waardoor Push, ondanks veel aandringen, de aansluitingstreffer niet kon maken. Tot in het staartje van het vierde kwart de gelijkmaker toch viel uit een strafcorner.

Een flink baalmoment voor de dames van Alecto, maar zoals coach Broenink zei: “Alecto dames 1 zou goed weg zijn gekomen met een winst”.

Volgende week speelt Alecto de derby tegen LOHC 1, wat een spannende strijd belooft te worden.

>Bekeravontuur is afgelopen voor RCL

voetbal n RCL heeft de laatste bekerwedstrijd in de poulefase verliezend afgesloten. Op ’t Duyfrak trok Valken’68 met 1-0 aan het langste eind. Door dit resultaat plaatsten de Valkenburgers zich samen met FC Boshuizen voor de knock-out fase. De Leiderdorpers zijn klaar en kunnen zich volledig gaan richten op de competitiestart.

Bron: Leidenamateurvoetbal.nl

In het eerste kwartier was er sprake van aftasten en was het eigenlijk slaapverwerkend. Beide teams kregen een mogelijkheid, maar dat was het dan ook wel. Voor de thuisploeg stichtte Huig van Duijn het eerste gevaar en Lars Verdel kon net niet bij een bal om RCL aan een kans te helpen.

Daarna werd het levendiger. De ploegen ontliepen elkaar niet veel in kracht en waar dat kon werd de aanval gezocht. Samet Arikan en Van Duijn kregen als eersten te maken met doelman Andrew Bontje, die twee keer in korte tijd redding bracht voor zijn equipe. Een inzet van Langeveld ging voorlangs.

Vier minuten later lieten de rood-witten zich gelden via Stijn Rietbroek, die de verre paal zocht met een inzet maar net naast schoot. Een diepe bal van Tommy Sinteur bereikte vervolgens Abel Bormans, die net niet Ali Barokzay kon bereiken. In de snelle tegenaanval viel vervolgens de 1-0. Spits Langeveld werd de diepte ingestuurd en met een bekeken boogbal klopte de rasvoetballer Bontje.

Vijf minuten voor de pauze liet Valken'68 zich van zijn beste kant zien via een prima lopende aanval. Arikan zette Rody Redel aan het werk. Zijn voorzet op maat kwam uit bij Langeveld, die van dichtbij de 2-0 leek te maken. De Leiderdorpse sluitpost dacht daar evenwel anders over.

Na de onderbreking maakte Robin Brasker weer zijn minuten na een blessure en stuurde Hein van Heek ook Samet Yarim het veld in. Deze speler kwam vorig seizoen nog uit voor de geel-roden. Met de invallers bleef RCL in de wedstrijd hangen, hoewel Van Duijn met een vrije trap op de lat akelig dicht in de buurt van de 2-0 kwam. Even later verhinderde Van der Does een prima kans op de gelijkmaker voor Sinteur.

Daarna werd er aan beide kanten nog volop gewisseld en bleven beide teams gaan voor enerzijds de beslissende treffer en anderzijds de gelijkmaker. De 2-0 van Matthijs de Mooy werd voorkomen door de sterk spelende Jesper van Overloop. Mitchel de Kroon kon aan de overkant geen medespeler vinden om balans op het scorebord te brengen en in de absolute slotfase verzuimde Van Duijn de nekslag te geven aan RCL. Andermaal kwam Bontje als winnaar uit de strijd.

Zo eindigde de strijd tussen de kersverse eersteklasser en tweedeklasser in een nipte zege voor de hoger spelende ploeg. RCL kon terugkijken op een verdienstelijk optreden. Wel doemt de vraag op of het met de productie gaat goed komen dit seizoen. Het wegvallen van Thom Wijnalda, die aan de lopende band scoort bij Voorschoten'97, lijkt moeilijk op te vangen voor de Racing Club.


G-elftal RCL promoot Stichting Nadja via shirts

Het G-team in de nieuwe shirts met rechts vooraan Anne van Zwieten van St. Nadja en links achteraan Marc de Sitter van RCL. | Foto: J.P. Kranenburg Foto: J.P.Kranenburg

Gekleed n Het G-elftal van RCL gaat goed gekleed zijn vijfde seizoen in in gloednieuwe shirts. Bijzonder is dat op die shirts niet de naam van de sponsor staat, maar van Stichting Nadja. Zo krijgt de Leiderdorpse stichting, die zich inzet voor speelmogelijkheden voor kinderen en jongvolwassenen met een (meervoudige) beperking, meer bekendheid.

Op de rood-witte shirts die de G-voetballers donderdag 10 september kregen uit handen van Anne van Zwieten van Stichting Nadja en Marc de Sitter, bestuurslid commerciële zaken van RCL staat:

Oefenen met polsbewegingen in de paso doble. | Foto: J.P. Kranenburg Foto: J.P.Kranenburg

Stichting Nadja

Samen Spelen Leren Leven

De Sitter: "Als club willen we onze leden niet alleen voetbal aanbieden maar zijn we ook erg betrokken bij de samenleving. Het G-elftal is hier een mooi voorbeeld van! Wij zijn dan ook trots op dat de sponsor van G-elftal heeft besloten Stichting Nadja via deze shirts te laten stralen.

Het is de bedoeling dat Stichting Nadja en RCL in de toekomst samen activiteiten gaan ontwikkelen.


>Nieuwe seizoen nu ook live gestart bij Jesdansers

Rolstoeldansen n Het rolstoeldansseizoen in Leiderdorp is de eerste zaterdag in september al van start gegaan, maar nog niet live. De leden van rolstoeldansgroep Jesdancers, onderdeel van Stichting Jespa, hebben toen al beeldbellend met elkaar besproken hoe zich te houden aan de coronamaatregelen. Op zaterdag 12 september werd er voor het eerst gedanst op locatie aan de Splinterlaan 156. Waarbij de dansers het zekere voor het onzekere namen en getooid waren met mondkapjes en gelaatsschermen.

Actiever kon het seizoen niet beginnen. Al zittend in de (rol)stoel kwamen de polsbewegingen in de paso doble voorbij, op de eigen plaats draaien in de samba, en werd veel gelachen bij het klappen in de jive op de maat en er ook precies tegenin. Kortom, de deelnemers hebben weer veel dansplezier gehad.

Nieuwe leden zijn altijd welkom bij de Jesdancers, zowel rolstoelgebruikers als staande dansers. De groep danst iedere zaterdag van 10.30 tot 12.30 uur aan de Splinterlaan 156 in Leiderdorp. Kijk voor meer informatie op de Facebookpagina ‘Jesdancers, onderdeel van St. Jespa Sportinstuiven voor gehandicapten’ of stuur een mail naar c.keijzer@kpnmail.nl.

>Open dag bij LRTV Swift

Wielrennen n In het kader van de Leidse Sportweek houdt LRTV Swift een open dag op zondag 20 september. Iedereen die een kijkje wil nemen bij de 100 jaar oude vereniging voor toerfietsen en wielrennen is dan vanaf 12.30 uur welkom in het clubhuis aan de Willem van der Madeweg 1 te Leiden. Voor kinderen (vanaf 7 jaar), junioren, volwassenen en senioren is er een actief programma. Wel even vooraf aanmelden via e-mail secretaris@swift-leiden.nl. Bel voor meer informatie naar Frans van Rijn via 06 20629634 of kijk op swift-leiden.nl.Testen op corona

Iedereen die klachten heeft, hoe mild ze ook zijn, die kunnen wijzen op een besmetting met het coronavirus - neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn(licht), hoesten, plotseling verlies van geur en/of smaak, kortademigheid/benauwdheid,verhoging óf koorts boven de 38 graden - kan zich aanmelden voor een coronatest via het landelijke nummer 0800-1202.

Klachten? Laat je testen! Alleen samen houden we corona onder controle.

>Computer-inloopspreekuur

Iedere woensdagochtend van 10.00 tot 12.30 uur is bij Design@Gading aan de Griffioen 15 (naast Winkelhof) een gratis inloopspreekuur voor iedereen die problemen heeft met computer, laptop of tablet. Deskundige vrijwilligers bieden hulp en advies. Bel (071) 5 898 202 voor meer informatie of een afspraak.

Vanwege de coronamaatregelen is het niet mogelijk om binnen te wachten op uw reparatie. Apparaten kunnen worden gebracht en als het klaar is wordt u gebeld.


>Leiderdorps Museum

Adres: Vronkenlaan 46, 2352 EP Leiderdorp. Tel. 06 58876122. E-mail: Info@leiderdorpsmuseum.nl. Openingstijden: za. 10.30–12.30 uur, zo. 14.00–16.00 uur, wo. 14.00 – 17.00 uur.

>PvdA Ombudsteam

Dagelijks van 20.00 tot 21.30 uur op één van de volgende telefoonnummers: 06 48261740 of 06 22082001. Of via het e-mailadres

ombudsteam@pvdaleiderdorp.nl

Zie ook de website:

www.pvdaleiderdorp.nl

>Dieren-bescherming afdeling Rijnland

Postadres: Postbus 29, 2300 AA Leiden. Bezoekadres: Fruitweg 24a, 2321 GK Leiden. Telefoon kantoor: (071) 3316192 (ma. t/m do. van 9.00 tot 15.00 uur). Faxnummer: (071) 5769648. Centraal meldnummer: (071) 5216662. Website: www.rijnland.dierenbescherming.nl. E-mail: kantoor@dbrijnland.nl.